УДК 811.161.3’276.6(06)+811.161.3’373(06)

Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства [Электронный ресурс] : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. А. Антанюк, Мінск, 26 красавіка 2019 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўства, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Каф. дзяржаўнага кіравання сацыяльнай сферай і беларусазнаўства, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі ; [рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) і інш. ; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2020. – 276 с. : фота. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/242195. – Загл. с экрана. – №004404052020. Деп. в БГУ 04.05.2020.

 

У зборніку змешчаны артыкулы па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара Любові Адамаўны Антанюк, чые мовазнаўчыя даследаванні сталі падмуркам беларускага тэрміназнаўства. Уключаныя ў зборнік навуковыя працы асвятляюць праблемы тэрміналогіі і розныя аспекты сучаснага стану беларускай мовы, а ўспамінныя матэрыялы – жыццёвы і прафесійна-навуковы шлях Л. А. Антанюк. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам.