Брылеўскі, М. М. Геаграфія Беларусі (фізічная)

УДК 911.2(476)(075.8)

Брылеўскі, М. М. Геаграфія Беларусі (фізічная) [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-31 02 01 «Геаграфія (па накірунках)», 1-33 01 02 «Геаэкалогія», 1-56 02 02 «Геаінфармацыйныя сістэмы (па накірунках)», 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія», 1-31 02 03 «Космааэракартаграфія» / М. М. Брылеўскі ; БДУ, Фак. геаграфіі і геаінфарматыкі, Каф. геаграфічнай экалогіі. – Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2021. – 153 c. : іл., табл. – Бібліагр.: с. 148–151. – Режим доступа:  https://elib.bsu.by/handle/123456789/258258.  – Загл. с экрана. – №003815042021. Деп. в БГУ 15.04.2021.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) прызначаны для студэнтаў розных спецыяльнасцяў: 1-31 02 01 «Геаграфія (па накірунках)», 1-33 01 02 «Геаэкалогія», 1-56 02 02 «Геаінфармацыйныя сістэмы (па накірунках)», 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія», 1-31 02 03 «Космааэракартаграфія». У тэарытычным раздзеле ЭВМК разглядаюцца асаблiвасці прыроды Беларусі, вызначаюцца ўзаемасувязі прыродных кампанентаў, магчымасці рацыянальнага прыродакарыстання і тэндэнцыі змянення геасістэм. Практычны раздзел утрымлівае метадычныя распрацоўкі па выкананні практычных работ па вучэбнай дысцыпліне, правядзенні кіруемай самастойнай работы, геаграфічную наменклатуру і ўзоры тэставых пытанняў для бягучага і выніковага кантролю ведаў па асноўных раздзелах курса.