Казакова, І. В. Славянская міфалогія

УДК 398.221(=16)(075.8)

Казакова, І. В. Славянская міфалогія [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-21 05 04 «Славянская філалогія» / І. В. Казакова ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай літаратуры. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2020. – 76 с. – Бібліягр.: с. 73–76. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/246816. – Загл. с экрана. – №010529072020. Деп. в БГУ 29.07.2020.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс прызначаецца студэнтам спецыяльнасці 1-21 05 04 «Славянская філалогія». Ён змяшчае тэарэтычны матэрыял па асноўных раздзелах курса, практычны матэрыял, раздзел кантроля ведаў, а таксама дапаможны раздзел.