Список экспонируемой литературы к выставке «Вытокі натхнення»

Список экспонируемой литературы к выставке
«Вытокі натхнення»
 1. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі : метад. дапаможнiк / уклад. Я. М. Сахута. – Мн. : Беларусь, 1996. –  168с.
 2. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мн. : Беларуская энцыклапедыя, 1997. –  287с.
 3. Лабачэўская, В. А. Зберагаючы самабытнасць : З гiсторыi народнага мастацтва i промыслаў Беларусi / В. А. Лабачэўская; Беларускi iнстытут праблем культуры. –  Мн. : Беларуская навука, 1998. –  375с. : iл.
 4. Лабачэўская, В. А. Повязь часоў - беларускі ручнік : Альбом / В. А. Лабачэўская . –  Мн. : Беларусь, 2002. –  231с.
 5. Сахута, Я. М. Беларускае народнае дэкаратыуна- прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута. – 2-е выд., перапрац. i дап. –  Мн. : Беларусь, 2001. –  110с. : ил.
 6. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі / Уклад. Я. М. Сахута. – 2-е выд. –  Мн. : Беларусь, 2001. –  168с. : iл.
 7. Кацер, М. С. Народно-прикладное искусство Белоруссии : от первобытного общества до 1917 года  / М. С. Кацер. –  Минск : Вышэйшая школа, 1972. –  174 с.
 8. Народные знания. Фольклор. Народное искусство / [АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклаяи др.] ; отв. ред. Б. Н. Путилов, Г. Штробах. –  Москва : Наука, 1991. –  167 с.
 9. Богатырев, П. Г. Вопросы теории народного искусства / П. Г. Богатырев. – Москва  : Искусство, 1971. –  544 с. : ил.
 10. Репина, Т. А. Художественные изделия из соломки / Т. А. Репина. –  Минск : Беларусь, 2008. –  288 с. : ил.
 11. По следам народного искусства : [сб. ст.] / авт.-сост. Г. В. Мароховский. –  Тула : Приокское  книжное изд-во, 1991. –  165, [2] с. : ил.
 12. Сахута, Я. М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута ; [мастак В. Г. Паўлавец]. – Мінск : Беларусь, 2013. –  255 с. : ил.
 13. Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны : матэрыялы  навук.-практ. канферэнцыі, Лепель, снежань 2013 г. / Упраўленне ідэалогіі, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама, ДУ "Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці"  ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. –  Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2014. –  234 с. : ил.
 14. Сахута, Я. М. Беларускае народнае дэкаратыуна-прыкладное мастацтва : метад. дапаможнiк / Я.М. Сахута. –  Мн. : Беларусь, 1996. –  110с.
 15. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мн. : Беларуская энцыклапедыя, 1997. – 287с.
 16. Кацар, М. С. Беларускі арнамент : ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар ; [пер. з рус. мовы,  літ. апрацоўка і навук. рэд. Я. М. Сахуты ; фат. М. С. Кацара и др.]. –  Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1996. –  208 с. : ил.
 17. Лабачэўская, В. А. Зберагаючы самабытнасць : з гiсторыi   народнага мастацтва i промыслаў Беларусi  / В. А. Лабачэўская ; Беларускi iнстытут праблем культуры. –  Мн. : Беларуская навука, 1998. –  375с. : iл.
 18. Хіцько, І. П. Мастацтва разьбы па дрэве : вучэб. дапаможнiк для вучняу 7-11 кл. агульнаадукацыйнай школы з мастацкiм ухiлам / І. П. Хіцько. – Мн. : Беларусь, 1998. –  256с.
 19. Сахута, Я. М. Беларускае народнае дэкаратыуна- прыкладное мастацтва / Я. М. Сахута. – 2-е выд., перапрац. i дап. –  Мн. : Беларусь, 2001. –  110с. : ил.
 20. Якуніна, Л. І. Слуцкія паясы / Л. І. Якуніна ; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. –  Мінск : Выд-ва АН БССР, 1960. –  239 с. : ил.
 21. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования /  В. Н. Молотова. –  Москва : ФОРУМ, 2007. –  272 с. : ил.
 22. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие  / М-во образования РБ, УО "Белорусский гос. пед. ун-т им. Максима Танка" ; [сост. Н. В. Починова, С. Е. Зятикова]. –  Минск : БГПУ, 2009. –  112 с. : ил.
 23. Лабачэўская, В. А. Повязь часоў = Bond of Times : Беларускі ручнік : [альбом] / В. А. Лабачэўская ; [пер. на англ. С. К. Сіверына ; фота Г. Ліхтаровіча]. –  Мінск : Беларусь, 2009. –  299 с.
 24. Браницкий, Г. А. Вышивка волшебных узоров и картин на шариках : секреты искусства темари  / Г. А. Браницкий ;  А. С. Кононченко. –  Минск : ФУАинформ, 2007. –  48 с. : ил.
 25. Жоголь, Л. Е. Декоративное искусство в современном интерьере : художественный текстиль, архитектурно-художественная керамика, художественное стекло, металл, дерево  / Л. Е. Жоголь. –  Киев : Будiвельник, 1986. – 198 с. : ил.
 26. Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай  культуры : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, якая адбылася ў межах IV Нацыянальнай выставы наіўнага мастацтва "Insita –2012", прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Марка Шагала, Віцебск, 4–5 мая 2012 г.  / Упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама, ДУ "Віцебскі абласны цэнтр народнай творчасці", УК "Віцебскі абласны краязнаўчы музей" ; [рэдкал.: Л. У. Вакар и др.]. –  Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. – 196 с. : ил.
 27. Репина, Т. А. Аппликация соломкой / Т. А. Репина. –  Минск : Беларусь, 2012. – 131 с. : цв. ил.
 28. Мядзведзева, В. У. Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі IX–XIII стст. / В. У. Мядзведзева ; НАН Беларусі, ін-т гісторыі. –  Мінск : Беларуская навука, 2013.  – 236 с., [6] л. ил. : ил.
 29. Орехво, Ж. С. Изготовление художественных изделий из лозы  : учеб.     пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы  проф.- тех. образования по спец. "Декоративно-прикладное искусство" (квалификация "Изготовитель худ. из лозы")  /  Ж. С. Орехво. –  Минск : Беларусь, 2014. –  150 с. : ил.    
 30. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы  проф.- тех. образования по спец. "Декоративно-прикладное искусство"  / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова.  – Минск : РИПО, 2015. – 174 с. : ил.
 31. Герасимова, Н. А. Развитие декоративно-прикладного искусства  Гомельщины  XIX–XXI вв. / Н. А. Герасимова ; М-во образования РБ, УО "Мозырский гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина". –  Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. –  133 с. : ил.