УДК 930.253(075.8)

Іванова, В. С. Архівы асабістага паходжання [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства» / В. С. Іванова ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. крыніцазнаўства. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2023. – 67 с. – Бібліягр.: с. 66–67, бібліягр. у падрадковых нататках. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/308502. – Загл. с экрана. – № 000431012024. Деп. в БГУ 31.01.2024.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) распрацаваны для студэнтаў, спецыяльнасці 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства». Змест ЭВМК  дае магчымасці для вывучэння пытанняў згодна вучэбнай праграме, па адпаведнай дысцыпліне. ЭВМК дазваляе сфарміраваць комплексныя веды па адным з па тэорыі і методыцы захоўвання аднаго з відаў архіваў – архіваў асабістага паходжання. Структура ЭВМК уключае тэарытычны, практычны раздзел, раздзел кантроля ведаў і дапаможны раздзел.