УДК 94(476)”13/17”(06)+323.3(476)(091)”13/17”(06)

Сацыяльныя інстытуты ў Вялікім Княстве Літоўскім у ранні Новы час [Электронный ресурс] : матэрыялы міжнароднага навуковага круглага стала, Мінск, 2 снежня 2020 г. / БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў ; [пад рэд. А.У. Любага]. – Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2020. – 84 с. – Бібліягр. у тэксце.  – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/254962. – Загл. с экрана. – №001628012021. Деп. в БГУ 28.01.2021.

 

У зборніку змешчаны матэрыялы паведамленняў удзельнікаў міжнароднага навуковага круглага стала, якія прадстаўлялі як гістарычны факультэт БДУ, так і іншыя навуковыя установы, дзе абмяркоўваліся пытанні генэзісу і эвалюцыі сацыяльных інстытутаў у Вялікім Княстве Літоўскім у перыяд XIV–XVIII ст.