УДК347.1(075.8)
Салей, А. А. Грамадзянскае права. Агульныя палажэнні [Электронный ресурс] : курс лекцый-прэзентацый для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-24 01 02 "Правазнаўства", 1-24 01 03 "Эканамічнае права", 1-24 01 06 "Паліталогія (па напрамках)" / А. А. Салей, Д. Д. Ландо ; БДУ, Юрыдычны фак., Каф. грамадзянскага права. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2019. – 191 с. : іл. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/239264. – Загл. с экрана. – №000503022020. Деп. в БГУ 03.02.2020.

 

Вучэбна-метадычнае выданне мае мэтай атрыманне і засваенне студэнтамі агульных палажэнняў грамадзянскага права, а таксама развіццё ў студэнтаў навыкаў выкарыстання сістэмнага і параўнальнага аналізу паняццяў, інстытутаў грамадзянскага права, адносін, якiя ім рэгулююцца.