Лаеўская, А. У. Грамадзянскае права

УДК 347.2/3(075.8)

Лаеўская, А. У. Грамадзянскае права. Рэчавае права [Электронный ресурс] : курс лекцый-прэзентацый для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-24 01 02 «Правазнаўства», 1-24 01 03 «Эканамічнае права», 1-24 01 06 «Паліталогія (па напрамках)» / А. У. Лаеўская, Д. Д. Ландо, А. А. Салей ; [пад рэд. А. А. Салей] ; БДУ, Юрыдычны фак., Каф. грамадзянскага права. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2021. – 136 с. : іл. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257002. – Загл. с экрана. – №002615032021. Деп. в БГУ 15.03.2021.

 

Вучэбна-метадычнае выданне мае мэтай засваенне студэнтамі палажэнняў рэчавага права, а таксама развіццё ў студэнтаў навыкаў выкарыстання сістэмнага і параўнальнага аналізу паняццяў, інстытутаў рэчавага права, адносін, якiя ім рэгулююцца. Пры падрыхтоўцы курса аўтары выкарыстоўвалі тэрміналогію з перакладу Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, які быў адобраны экспертным саветам па пытаннях перакладу заканадаўчых актаў на беларускую мову (пратакол ад 26.03.2020 № 1).