Просмотр по месяцам
Месяц
Weekly View
Неделя
Daily View
День
Categories
Место проведения

Нацыянальны асветнік і гуманіст Ф. Скарына ў працах вучоных філалагічнага факультэта

896.jpg
Когда :
с Пятница 01 09 2017 -  09:00
по Пятница 29 09 2017 - 19:00
Где :  Медиатека, ФЛФ, ул. К.Маркса, 31, к.71

 
Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

 1. Акушевіч А. А. Біблейская аснова ў вершатворчасці Францыска Скарыны / А. А. Акушэвіч // Роднае слова. – 2015. – №  4. – С. 21-24. http://elib.bsu.by/handle/123456789/176528
 2. Акушэвіч, А. А. Выслоўе Францыска Скарыны "Понеже...": структура, рэцэпцыя і пераклад / А. А. Акушэвіч // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 9. – С. 55-60. http://elib.bsu.by/handle/123456789/176533
 3. Акушэвіч, А. А. Элементы “свяшчэнных” моў у творчай спадчыне Францыска Скарыны / А. А. Акушэвіч // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы III Рэспубліканскай навук.-практыч. канф. маладых вучоных, Мінск, 27 сакавіка 2015 года / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.]; БДУ – Мінск, 2015. – С. 3–7. http://elib.bsu.by/handle/123456789/176541
 4. Александровіч, С. Х. Па слядах Скарыны / С. Х. Александровіч // Александровіч С. Х. Кнігі і людзі: даследаванні, архіўныя знаходкі, успаміны, эсэ. – Мінск, 1976. – С. 7-66. http://elib.bsu.by/handle/123456789/175470
 5. Александровіч, С. Х. Пуцявіны роднага слова : праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / С. Х. Александровіч. – Мінск : Выд-ва БДУ імя У. І. Леніна, 1971. – С. 3, 8-9, 84, 132, 162.
 6. Александровіч, С. Х. Франціск Скарынін сын з Полацка : нарыс / С. Х. Александровіч // Александровіч,  С. Х. Тут зямля такая … . – Мінск, 1974. – С. 3-14.
 7. Борисевич, Е. В.    Некоторые особенности перевода древнееврейских лексем [NEFES] 'душа' и [BASAR] 'плоть' : на материале латинского, старопольского и старобелорусского переводов Книги Бытия / Е. В. Борисевич // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2006. – N 1. – С. 59-63. – Электронный аналог:  http://elib.bsu.by/handle/123456789/39873
 8. Нарысы па гісторыі беларускай мовы : дапаможнік для студ. ВНУ / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; [рэдкал.: П. Ф. Глебка, М. Г. Булахаў, М. А. Жыдовіч]. – Мінск : Дзярж. вучэбна-педагагічнае выд-ва М-ва асветы БССР, 1957. – 450 с.
 9. Булахаў, М. Г. Старабеларускія назвы роднасці і сваяцтва / М. Г. Булахаў // З жыцця роднага слова: лексікалагічны зб. – Мінск, 1968. С. 5-7, С. 6-17 :  Прыклады з выданняў Ф. Скарыны http://elib.bsu.by/handle/123456789/173375
 10. Варонька, К. П. Біблія Ф. Скарыны і Генадзіеўская біблія: магчымасці для моўнага феномена / К. П. Варонька // Мова і літаратура : матэрыялы 72-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 28 крас. 2015 г. / пад рэд.                         К. А. Тананушкі. — Мінск, 2015. – С. 22-26. – Электронная версія: http://elib.bsu.by/handle/123456789/116650.
 11. Варанько, Х. П.  Бытавая лексіка ў кнізе “Руф” Францыска Скарыны / Х. П. Варанько // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае : зб. артык. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. памяці Е. С. Мяцельскай (Мінск, 26-27.04.2011) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2011. – С. 22-25. Электронная версія:  http://elib.bsu.by/handle/123456789/50431
 12. Варонька, Х. Графіка-арфаграфічыя асаблівасці кніг "Руф" і "Суддзі" Францыска Скарыны / Х Варонька // Роднае слова. –  2012. –N 7. – С. 40-43. – Бібліягр.: с. 43 (4 назв.). http://elib.bsu.by/handle/123456789/176551
 13. Варонька, Х. П. Дыякрытычныя знакі і вынасныя літары ў кнізе “Руф” Францыска Скарыны / Х. П. Варонька // Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: зб. артык. па матэр. навук. чытанняў, прысвеч. памяці праф. А. І. Жураўскага (Мінск, 27.10.2009) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2010. – С.49-51. http://elib.bsu.by/handle/123456789/26242
 14. Варанько, Х. П. Праблема моўнага выбару ў перакладзе Бібліі Францыскам Скарынам / Х. П. Варанько // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд. : П. І. Навойчык; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2013. – C. 63–67. Электронны аналаг: http://elib.bsu.by/browse?type=author&sort_by=1&order=ASC&rpp=20&etal=1&value=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&offset=40
 15. Верабей, А. Л. [Пра верш У. Караткевіча “Скарына пакідае радзіму”] // А. Л. Верабей.  Уладзімір Караткевіч: жыццё і творчасць. – Мінск, 2005. – Электронны аналаг: http://elib.bsu.by/handle/123456789/23416.
 16. Гарэцкі, М. Доктар Францыск Скарына : Чатырыста гадоў друку на Беларусі / М. Гарэцкі // Гарэцкі, М. Творы. – Мінск, 1990. – С.  199-206, 266-268.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/173291
 17. Гарэцкі, М. Францыск Скарына / М. Гарэцкі // Гісторыя беларускае літаратуры / уклад. Т. С. Голуб. – Мінск, 1992. – С. 116-120.
 18. Гончарова-Грабовская, С. Я. Современная русская и белорусская (русскоязычная) драматургия: аспекты взаимосвязей: [О пьесе А. Курейчика «Скорина»] / С. Я. Гончарова-Грабовская // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі. – Мінск, 2012. – С. 83-88. http://elib.bsu.by/handle/123456789/56447
 19. Гончарова-Грабовская, С. Я. Миф и документ в историко-биографической драме А. Курейчика "Cкорина" / С. А. Гончарова-Грабовская // Вторые чтения, посвященные памяти профессора В. А. Карпова, Минск, 28 марта 2008 г.: сб. материалов / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск, 2008. – С. 40-42. – Электронный аналог: http://elib.bsu.by/handle/123456789/50089.  
 20. Данільчык, З. Сродкі выражэння паясняльных і ўласнапаясняльных адносін у прадмовах і пасляслоўях Ф. Скарыны / З. П. Данільчык, Н. С. Грабеншчыкава // Веснік  Беларуского  унта. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 1990. –№ 3. – С. 28-30. http://elib.bsu.by/handle/123456789/173269
 21. Кавалеў, С. Пачатак вершаскладання на нацыянальных мовах : [Ф. Скарына – пачынальнік вершаскладання на беларускай мове] / С. Кавалеў // Кавалеў, С. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI – пачатку XVII ст. : феномен культурнага памежжа / С. Кавалёў. – Мінск, 2011. – С. 17-32.
 22. Кавалеў, С. Скарына сярэднявечны, Скарына адраджэнскі : [гутарка з Алегам Лойкам з нягоды выхаду ў свет рамана-эсэ “Францішак Скарына, або Сонца маладзіковае”] / С. Кавалеў // Кавалеў, С. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI – пачатку XVII ст. : феномен культурнага памежжа / Сяргей Кавалёў. – Мінск, 2011. – С. 241-251. http://elib.bsu.by/handle/123456789/174783
 23. Кавалеў, С. Шлях да Скарыны : [гутарка з Вячаславам Чамярыцкім. 1991 г.] // Кавалеў, С. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI – пачатку XVII ст. : феномен культурнага памежжа / Сяргей Кавалёў. – Мінск, 2011. – С. 252-261.          http://elib.bsu.by/handle/123456789/174797
 24. Кавалеў, С. Францішак Скарына, Марцінас Мажвідас і пачаткі вершаскладання на нацыянальных мовах / С. Кавалеў // Кавалёў, С. В. Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу / Сяргей Кавалёў. – Мінск, 2010. – С. 41-51.    http://elib.bsu.by/handle/123456789/174820
 25. Гісторыя беларускай літаратуры : Старажытны перыяд: падручнiк для студ. фiлалаг. спец. вышэйш. навуч. устаноў / М. М. Грынчык, У. А. Калеснiк, У. Г. Кароткi i iнш.; пад агульн. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновiча. – 3-е выд., стэр. – Мінск. : Вышэйшая школа, 1997. – 351 с.
 26. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны / АН БССР, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; [укл., уступ. арт. і камент. У. Г. Кароткага ; рэд. А. І. Мальдзіс]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 311 с.
 27. Кароткі, У. [Рэцэнзія] /  У. Кароткі // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 1991. - № 1. – С. 79-80. – Рэц. на кн. : Скарына, Ф. Творы : прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / уступ. арт., падрыхт. тэкстаў, камент., слоўн. А. Ф. Коршунова. – Мінск, 1990.
 28. Лойка, А. У касцеле святога Антонія у Падуі : [верш]  / А. Лойка // Полымя. – 1993. – № 11. – С. 112.
 29. Лойка, А. А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае : раман-эсэ / Алег Лойка ; [маст. А. Кашкурэвіч]. – Мінск : Мастацкая літ., 1990. – 382 с.
 30. Мечковская, Н. Б. Инкунабулы, книги первых десятилетий эпохи книгопечатания / Н. Б. Мечковская // Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 томах. Т. 1: Информационное общество: ХХІ век. / под общей редакцией В. И. Стражева. Минск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. –  С. 149-150;
 31. Мечковская, Н. Б. Франциск Скорина, первопечатник восточного славянства / Н. Б. Мечковская // Энциклопедия для школьников и студентов: Информационное общество: ХХІ век. / Под общей редакцией В. И. Стражева. – Минск, 2009.  – Т.1 – C. 232-234.
 32. Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Віленскае выданне Францыска Скарыны: “Следаваны Псалтыр” ці “Малая падарожная кніжка”? / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая [Электронны рэсурс] // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / гал. рэд.       Л. Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 69-74. –  Рэжым доступу:  http://elib.bsu.by/handle/123456789/54636
 33. Некрашевич-Короткая, Ж. В. Францыск Скарына. Прадмова да Псалтыра (у скарачэнні); Прадмова да ўсё Бібліі… (урыўкі); Прадмова… да кнігі ўдавы Юдзіф (урыўкі); Прадмова да кнігі Іоў (урыўкі); Прадмова да прытчаў наймудрэйшага Саламона… (урыўкі) (пераклад са старабеларускай мовы) / Ж. В. Некрашевич-Короткая, У.  Г. Кароткі // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 2. – С. 56-59.
 34. Прыгодзіч, М. Палеаграфічныя асаблівасці выданняў Францыска Скарыны / Мікалай Прыгодзіч // Роднае слова. – 2017. – №5. – С. 20-23. http://elib.bsu.by/handle/123456789/179483
 35. Рагойша, В. П. Летапісец братніх сувязей [Пра кнігу М. Р. Ларчанкі “Яднанне братніх літаратур”, у якой адзначаецца ўплыў Ф. Скарыны на ўкраінскае кнігадрукаванне] / В. П. Рагойша // Беларуская літаратура. – 1987. – Вып.15. – С. 26.
 36. Шакун, Л. М. Выданні Скарыны  // Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : вучэб дапам. – Мінск, 1984. – С. 123-128. http://elib.bsu.by/handle/123456789/176565
 37. Шакун, Л. М. Моватворчасць Ф. Скарыны ў асвятленні сучаснай навукі / Л. М. Шакун // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. IV, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка.– 1990. – №  – С. 19-23 http://elib.bsu.by/handle/123456789/173266
 38. Янович, Е. И. Номинация и структура текста скорининских предисловий / Е. И. Янович // Русский язык: межведомственный сб. – Минск, 1991. – Вып. 11. – С. 80–87. – Электронны аналог: http://elib.bsu.by/handle/123456789/26703.
 39. Яновіч, А. I. Прадмовы Ф. Скарыны i пытанні стылістыкі тэксту / А. І. Яновіч // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. IV, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка.– 1990. – №  – С. 23–27 Электронны аналаг :  http://elib.bsu.by/handle/123456789/26702.
 40. Яновіч, А. І. Тэксты прадмоў Ф. Скарыны і камунікатыўна-прагматычная катэгорыя акцэнтаванасці / А. І. Яновіч // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 крас. 2008 г. / навук. рэд. Л. П. Кунцэвіч, Н. В. Паляшчук – Мінск, 2008. – С. 173–177. http://elib.bsu.by/handle/123456789/173379

 

Выставку подготовила зав. отделом обслуживания филологического и экономического факультетов ФБ БГУ   Карпович Ж.С.